islam-symbol

 

הכרת עולם האסלאם


מגוון רחב של הרצאות המבוסס על היכרות מעמיקה וניסיון ייחודי במרכיבי התרבות הערבית והמוסלמית. ההדרכה מתמקדת בתחומי התרבות והאינטראקציה הבין – אישית ומאפשרת להכיר את השוני שבין התרבויות במטרה לגשר ביניהן. ההדרכה מקנה כלים מקצועיים במטרה לשדרג או ליצור שינוי תודעתי ביחס ובהתייחסות אל האוכלוסייה הערבית והמוסלמית ולשפר האינטראקציה, כל זאת דרך הכרת הבדלי הדת, השפה, התרבות, אורחות החיים ודפוסי החשיבה.

 

קורס אסלאם ותרבות ערב בהיבטי יומיום – אפשרות להכרה של 60 שעות לגמול השתלמות

הרצאות להכרת תרבות ערב ועולם האסלאם בהיבטי דת, מנהגים, מסורת, אורחות חיים,'רגישויות' ועוד בהיבטים מעשיים ויומיומיים.

ההרצאות מקנות ידע מעשי לבאים במגע עם בני המגזר הערבי, לטיוב הקשר המקצועי/אישי ומניעת חיכוכים.

 


מה אנו מציעים: הכרת עולם האיסלאם | משאבי אנוש | שפה ערבית מדוברת | סדנאות | קורסים | תקשורת בין אישית | סיורים